آموزشی

سوابق آموزشی:

مدرس دانشگاه مهر اروند آبادان

مدرس مرکز برنامه ریزی و توسعه آموزشهای مدیریت عمومی شرکت ملی نفت ایران

مدرس مراکز و موسسات علمی و آموزشی

مشاور صنعتی پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرکت در کنفرانس ها علمی و همایش های ملی

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا