اجرایی

سوابق اجرایی

رئیس بخش تدارکات کالاهای فنی شرکت ملی نفت

رئیس بخش تدارکات کالاهای برقی و ابزار دقیق شرکت ملی نفت

عضو کمیته تخصصی استاندارد مخابرات شرکت ملی نفت

عضو کمیته فنی /بازرگانی شرکت ملی نفت

عضو کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی نفت

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا