اجرایی

سوابق اجرایی

رئیس کالای طرح های راه و ساختمان شرکت ملی نفت ایران

رئیس تدارکات کالاهای فنی شرکت ملی نفت ایران

رئیس تدارکات کالاهای برقی و ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

عضو کمیته تخصصی استاندارد مخابرات شرکت ملی نفت ایران

عضو کمیته فنی /بازرگانی شرکت ملی نفت ایران

عضو کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی نفت ایران

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا