تحصیلی

سوابق تحصیلی:

لیسانس مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی

عنوان رساله دکتری: طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت )

 

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا