طرح تحقیقاتی/پژوهشی

-آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل F.FQM

(مورد مطالعه:منطقه آزاد اروند —در دست اقدام)

-بررسی منطقه آزاد اروند نسبت به رقبا

(با رویکرد صادرات و واردات—مورد مطالعه منطقه آزاد اروند)

-تدوین جدول داده (ستانده منطقه اروند )

 

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا