مقالات

برخی از مقالات:

   ۱-ANALIYXING THE IMPACT OF THE SERVICE QUALITY AND COMPANY IMAGE ON CUSTOMERS SATISGACTION, TRUST, LOYALTY, AND REPARCHASE IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY(ISI)

۲-عارضه یابی مدیریت استراتژیک شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از مدل بلوغ مدیریت استراتژیک

۳-رهایی از پارادایم و الگوواره ها؛ سازمان همچون زندان روح.(مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

۴-بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی استراتژی بازاریابی در منطقه ویژه پتروشیمی.(دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری)

۵-بررسی نقش عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی بروی فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

۶-بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فضیلت سازمانی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.

۷-بررسی رابطه معنویت محیط کار و دینداری با عملکرد شغلی(مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)( اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی- ۱۳۹۳)

۸-بررسی نقش ابعاد رهبری تحولی و هوش هیجانی بر روی عملکرد شغلی کارکنان(مورد مطالعه : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) – دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه – ۱۳۹۳)

۹-بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش – ۱۳۹۳)

۱۰-ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)…….

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا