کتب

کتب:SZxASaS

مدیریت شکایات مشتریان(ترجمه و تلخیص به همراه دکتر احمد روستا)

برای دانلود پیشگفتار کتاب مدیریت شکایات مشتریان کلیک کنید

 

 

***********************************************************

چابکی در کسب و کار(ترجمه به همراه دکتر احمد روستا )

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا