کتب

کتب:SZxASaS

مدیریت شکایات مشتریان(ترجمه و تلخیص به همراه دکتر احمد روستا)

برای دانلود پیشگفتار کتاب مدیریت شکایات مشتریان کلیک کنید.

 

 

***********************************************************

کتب:

چابکی در کسب و کار(ترجمه به همراه دکتر احمد روستا )

برای دانلود پیشگفتار کتاب چابکی در کسب و کار کلیک کنید.

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا