کتب

کتب:سید حمزه خرم نسب

مدیریت شکایات مشتریان(ترجمه و تلخیص به همراه دکتر احمد روستا)

برای دانلود پیشگفتار کتاب مدیریت شکایات مشتریان کلیک کنید.

 

 

***************************************************

کتب:سید حمزه خرم نسب

چابکی در کسب و کار(ترجمه به همراه دکتر احمد روستا )

برای دانلود پیشگفتار کتاب چابکی در کسب و کار کلیک  کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا